کمرلی

آذربایجان توپونیمیکاسی سایتیندان

کمرلی Kəmərli (کمرلی)

اردبیل - مرکزی بخش - سرداوا دهیستانی - دهیستانین مرکزی: خوشکه‌ری